Korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 170/20).

Zdaniem Sądu, skoro ulgę IP Box można rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, to nie ma potrzeby prowadzić ewidencji na jej potrzeby przez cały rok. W związku z tym nie ma obowiązku, by prowadzić ją „na bieżąco”. Jest zatem możliwość skorygowania rozliczeń za poprzedni rok i wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku.

Wcześniej, Dyrektor KIS odmawiał podatnikom prawa do ulgi argumentując, że ewidencja rachunkowa na potrzeby ulgi IP Box powinna być sporządzana na bieżąco i konieczne jest jej prowadzenie przed skorzystaniem z preferencyjnego rozliczenia podatku.

Jednak z literalnej wykładni przepisów podatkowych wynika nie tyle obowiązek prowadzenia ewidencji np. na bazie miesięcznej, ile obowiązek prowadzenia ewidencji w określony przepisami prawa sposób.

Wniosek, jaki płynie z interpretacji przepisów to ten, że Podatnik powinien prowadzić ewidencję tak, aby odzwierciedlała ona wszelkie elementy konieczne do ustalenia i selekcjonowania tego szczególnego dochodu. Nie ulega zatem wątpliwości, że taka odrębna ewidencja, oprócz „standardowych” danych powinna także wyodrębniać każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, z którego Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych. Przede wszystkim powinna ona określać jaki to jest rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na podstawie jakich przepisów prawa te podlegają ochronie oraz wykazywać przychody, koszty ich uzyskania, a także dochód (stratę) przypadające na każde wyodrębnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Sankcją za niespełnienie ustawowych warunków jej prowadzenia jest zapłata podatku w pełnej wysokości.

Warto także wskazać, że przedmiotowe przepisy nie określają również minimalnych wymagań, jakie powinno spełniać narzędzie, które służy wyodrębnieniu wydatków poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwojową. Wskazać jedynie należy, że przedmiotowe wyodrębnienie powinno być dokonane w taki sposób, aby umożliwić wykazanie w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych w odpowiedniej wysokości.

autorka: apl. radc. Edyta Chmura-Szczecińska

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Wpis stanowi wyraz poglądów autora, nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej należy skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.