W dniu 11 kwietnia Rada UE uzgodniła stanowisko (podejście ogólne) co do dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nowelizacja zmienia niektóre elementy pierwotnej Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja przewiduje, że:

  • wynagrodzenie pracowników delegowanych musi być zgodne z prawem i praktyką państwa przyjmującego
  • delegowanie długoterminowe (12-miesięczne) można będzie przedłużyć o 6 miesięcy, gdy usługodawca złoży uzasadnioną notyfikację
  • powszechnie obowiązujące układy zbiorowe mają być stosowanie do pracowników delegowanych, we wszystkich sektorach
  • pracownicy tymczasowi i miejscowi mają być traktowani równo.

Wszystkie przepisy o wynagrodzeniu pracowników miejscowych będą musiały być stosowane także wobec pracowników delegowanych. Wynagrodzenie oznaczać będzie nie tylko minimalne stawki płacowe, ale też inne elementy, jak bonusy i dodatki. Oznacza to w praktyce konieczność dogłębnego poznania przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących w danym regionie, branży, zawodzie, także tych które nie są skatalogowane czy skodyfikowane, lecz wynikają z przepisów prawa, układów zbiorowych pracy i orzeczeń. Powstanie także europejska platforma przeciwko pracy nierejestrowanej której celem ma być zwalczanie nadużyć. Platforma ma zapewniać wymianę informacji i współpracę administracyjną między państwami członkowskimi. Ostateczne przyjęcie dyrektywy nastąpi po uchwaleniu jej przez Parlament Europejski co najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w czerwcu. Dyrektywa zacznie obowiązywać po dwuletnim okresie przejściowym.