Dokładne określenie wartości przychodów i kosztów podmiotu jest proste i dokonuje się na podstawie dokumentacji księgowej. Źródłem problemów może jednak okazać się sytuacja, w której podatnik w ramach jednego podmiotu jednocześnie prowadzi działalność badawczo-rozwojową (i z tej działalności spełnia warunki dla IP Box oraz korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej 5%) oraz inne przedsięwzięcia które nie spełniają takich kryteriów i podlegają opodatkowaniu na odrębnych zasadach.

U takiego podatnika pojawia się zagadnienie związane z przyporządkowaniem oraz podziałem pomiędzy poszczególne działalności kosztów pośrednich – czyli kosztów których nie których nie można połączyć bezpośrednio z produktem wytwarzanym w ramach określonego przedsięwzięcia (np. opłat za Internet, telefon, sprzęt biurowy, usługi księgowe, sprzątanie). Są to bowiem z przyczyn obiektywnych koszty funkcjonalnie wspólne dla działalności podlegających odrębnym reżimom podatkowym.

Rozwiązanie tego dylematu przynosi art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Na podstawie powyższego przepisu, stosowne byłoby zatem kumulowanie wszystkich kosztów pośrednich ponoszonych w ramach działalności gospodarczej oraz proporcjonalne rozdzielenie tych kosztów w stosunku do przychodów z działalności badawczo-rozwojowej oraz innych źródeł przychodów.

Aktualnie opisany powyżej sposób podziału kosztów pośrednich przy obliczaniu dochodu kwalifikowanego z różnych źródeł został potwierdzony w interpretacjach indywidualnych Krajowej Informacji Skarbowej, m.in. z dnia 31 stycznia 2020 r.:

„Koszty pośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej w części, w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów przypadających ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej, gdzie proporcja zostanie ustalona jako stosunek przychodów ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej do przychodów ogółem Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, mogą stanowić koszty, o które należy pomniejszych przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w celu obliczenia kwalifikowanego dochodu.”

Zagadnienia związanego z podziałem kosztów pośrednich można także uniknąć w przypadku gdy działalność spełniająca warunki dla preferencji IP Box zostanie podjęta w ramach odrębnego i powołanego wyłącznie do tego celu podmiotu. W tym przypadku całość poniesionych kosztów pośrednich będzie związana wyłącznie z tą działalnością.

autorka: apl. radc. Edyta Chmura-Szczecińska

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Wpis stanowi wyraz poglądów autora, nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej należy skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.