Postępowanie zgodne treścią interpretacji pozwala uzyskać ochronę prawną zabezpieczającą przed konsekwencjami ze strony organów podatkowych do czasu aż nie zostanie ona zmieniona lub nie zostanie stwierdzone jej wygaśnięcie.

Dlatego też obok właściwego sformułowania wniosku, niezwykle istotne jest to kiedy uzyskamy interpretację indywidualną Dyrektora KIS. Jeśli to możliwe, rekomendujemy więc uzyskiwanie takiej interpretacji jeszcze przed podjęciem działalności badawczo-rozwojowej!

Należy pamiętać, że interpretacja indywidualna ma moc wiążącą wyłącznie w zakresie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie. Jeśli faktycznie prowadzona działalność będzie odbiegała od opisu zawartego we wniosku, to pozytywna interpretacja nie zapewni ochrony.

Dlatego we wniosku należy dokładnie przedstawić wszystkie czynności i zdarzenia istotne dla oceny stosowania prawa podatkowego. Między innymi powinien on zawierać precyzyjne ujęcie i opis podejmowanej działalności. Przedstawienie stanu faktycznego wymaga przywołania faktów, a nie ocen wnioskodawcy np. co do tego, czy prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, itp.

Reasumując, interpretacja indywidualna i związane z nią gwarancje to bardzo mocny instrument ochronny w rękach podatnika. Dzięki niej może on uzyskać swoistą gwarancję podatkowego bezpieczeństwa dla opisanego we wniosku przedsięwzięcia lub zawczasu rozstrzygnąć swoje wątpliwości i uchylić ryzyko przyszłego sporu z administracją podatkową.

Więcej o tym, co powinno znaleźć się we wniosku i na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę znajdziecie w naszych kolejnych wpisach. Zachęcamy do lektury! 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Wpis stanowi wyraz poglądów autora, nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Przed powzięciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej należy się skonsultować z profesjonalnym prawnikiem.