NSA: JEDNORAZOWA POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ MOŻE BYĆ TRANSAKCJĄ POMOCNICZĄ

Spółka z o.o. wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazując, że udzieliła pożyczki spółce celowej z grupy. Pożyczka udzielona była z nadwyżek środków finansowych, natomiast udział przychodów z tytułu pożyczki stanowił 0,01% przychodów.

Na tle powyższego stanu faktycznego, Spółka zwróciła się z pytaniem, czy udzielenie pożyczki stanowi czynność sporadyczną w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a tym samym pozostaje ona bez wpływu na prawo do odliczenia VAT?

Dyrektor KIS nie zaakceptował stanowiska spółki, że pożyczka miała charakter sporadyczny i nie ma znaczenia przy odliczeniu podatku VAT.

Spółka z o.o. zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnął na jej korzyść. Następnie sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddał oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS, wskazując że jeżeli w celu świadczenia usług finansowych podatnik wykorzystuje w niewielkim stopniu aktywa opodatkowane VAT, świadczone usługi finansowe nie powinny wpływać na obliczanie proporcji odliczenia podatku naliczonego.

Orzeczenie to ma istotny walor praktyczny, gdyż udzielanie pożyczek podmiotom powiązanym z uwagi na efektywność takiego gospodarowania nadwyżkami jest powszechną rynkową praktyką, nasilającą się w ostatnich latach m.in. z uwagi na niskie stopy procentowe.

Z wyroku NSA można wywieść przesłanki pomocne przy rozstrzygnięciu, czy istotnie mamy do czynienia z czynnością sporadyczną:

  • działalność polegająca na udzielaniu pożyczek nie może być działalnością zaplanowaną, w szczególności spółka nie może oferować takich usług na rynku, oraz
  • działalność taka nie stanowi koniecznego uzupełnienia działalności spółki.

(wyrok NSA z 20 lutego 2020 r., sygn. I FSK 1693/17)