Zgodnie z obowiązującą od początku tego roku regulacją kodeksu spółek handlowych, obowiązek prowadzenia strony www dotyczy wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych (art. 5 §5 KSH).
Na stronie www spółki należy zamieścić: firmę, siedzibę i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego.
Na bieżąco należy także aktualizować informacje dotyczące terminów walnych zgromadzeń (wraz z porządkiem obrad), projektów uchwał czy sprawozdań finansowych.
Obok obowiązku prowadzenia strony www, zarząd jest także zobligowany do zgłoszenia adresu strony www do KRS (wniosek Z3 + opłata).
Zgodnie z art. 595 KSH, niedopełnienie powyższych obowiązków informacyjnych na stronie internetowej może skutkować karą grzywny w wysokości do 5000 PLN, nakładaną przez sąd rejestrowy oraz możliwością wzruszenia powziętych przez WZA uchwał w trybie art. 422 §2 pkt 4) KSH.