Ustawa wchodzi w życie 15 maja 2018 r.
Wprowadzenie przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dla sądownictwa administracyjnego:

  • umożliwienie prowadzenia akt sądowych w postaci elektronicznej;
  • określenie możliwości dostępu do akt elektronicznych stronom postępowania oraz składania pism procesowych, pełnomocnictw oraz skarg w takiej samej formie;
  • wskazanie wymogów formalnych dla pism elektronicznych, a także określenie procedury ich skutecznego doręczania oraz warunków, jakie strona musi spełnić, aby takie doręczenie było możliwe.